§1 Navn

Foreningens navn er Danske Orkesterdirigenter.

§2 Hjemsted

Sekretariatsadressen.

§3 Formål

Foreningens formål er

at fremme interessen for den instrumentale amatørmusik og dens dirigenter lokalt, regionalt, nationalt og internationalt
at skabe kunstnerisk, faglig og pædagogisk udveksling og udvikling blandt foreningens medlemmer
at bevidstgøre orkesterdirigenterne om deres betydning for amatørmusiklivet
at virke for en højnelse af den kunstneriske kvalitet i amatørmusikken
at styrke dialogen mellem amatører og professionelle
at samarbejde med komponister
at være det kompetente forhandlingsorgan for foreningens medlemmer på landsplan i forhold til myndigheder og institutioner
at koordinere aktiviteter og samarbejde med beslægtede organisationer

§4 Medlemskab

Som medlemmer af foreningen optages dirigenter med uformel uddannelse, men som har dirigenterfaring med amatørorkestre eller -ensembler.

Desuden optages kapelmestre/dirigenter, der har en formel dirigentuddannelse, herunder DOs dirigentkurser, eller som har dirigenterfaring fra professionelle ensembler.

Optagelse kan ske efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen, som træffer endelig afgørelse.

Udmeldelse sker med 3 måneders varsel til den 1. januar.

§5 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stemmeberettigede ved generalforsamlingsmøderne er alle medlemmer, der rettidigt har indbetalt kontingent.

a. Ordinær generalforsamling
Ordinært generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned.
Bestyrelsen indkalder skriftligt til ordinær generalforsamling med mindst 6 ugers varsel.
Forslag til emner der skal behandles af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.
Endelig dagsorden med angivelse af indkomne forslag, handlingsplan, regnskab og budget skal udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent
2) Godkendelse af beretning
3) Godkendelse af regnskab og budget
4) Indkomne forslag
5) Godkendelse af handlingsplan for det kommende år
6) Fastsættelse af kontingent
7) Valg af formand (Sker i lige år)
8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (mindst 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år)
9) Valg af 2-3 suppleanter til bestyrelsen (Ved indtrædelse i bestyrelsen sidder den indtrædende suppleant valgperioden ud)
10) Valg af kritisk revisor
11) Eventuelt

Valgene er gældende for 2 år, dog for suppleanter og revisor 1 år.

b. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter ønske derom.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 8 uger efter modtagelsen af anmodningen, og den skal indkaldes med mindst 8 dages varsel. Dagsorden med indkomne forslag skal sendes ud med indkaldelsen.
Den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandle det/de spørgsmål, som foranlediger generalforsamlingen.

Beslutninger på generalforsamlinger træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet følger af denne vedtægt.
Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt én af de tilstedeværende ønsker det. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
Ved vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

§ 6 Bestyrelse

Danske Orkesterdirigenters daglige ledelse varetages af bestyrelsen under ansvar over for generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af 5-7 personer.
Generalforsamlingen vælger formand.
Derudover konstituerer bestyrelsen sig selv.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøde afholdes når formand eller mindst 3 medlemmer ønsker det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg.

§ 7 Tegning og hæftelse

Danske Orkesterdirigenter tegnes af formanden samt 1 bestyrelsesmedlem.
I formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden samt 1 bestyrelsesmedlem.

Der påhviler hverken medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse, for så vidt de har handlet inden for rammerne af foreningens vedtægter, generalforsamlingens vedtagelser eller den almindelige lovgivning.

For Danske Orkesterdirigenters forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§ 8 Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret. Bestyrelsen har ansvar for, at der udarbejdes årsregnskab, og at dette fremlægges revideret på årets generalforsamling.

§ 9 Opløsning

Beslutning om opløsning skal vedtages med 2/3 flertal af foreningens medlemmer på en generalforsamling. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede ved generalforsamlingsmødet skal bestyrel-sen senest 10 dage efter indkalde til ny en generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

Ved opløsning af foreningen skal eventuelt overskydende midler tilfalde lignende kulturelle formål.

Vedtaget på generalforsamlingen den 25. november 2000
Ændret på generalforsamlingen den 14. juni 2002
Ændret på generalforsamlingen den 14. maj 2008
Ændret på generalforsamlingen den 21. maj 2015
Ændret på generalforsamlingen den 31. maj 2016
Ændret på generalforsamlingen den 8. juni 2017
Ændret på generalforsamlingen den 23. maj 2019
Ændret på generalforsamlingen den 25. september 2020