Foreningen Danske Orkesterdirigenter fungerer i en række tilfælde som høringspartner i forbindelse med kulturpolitiske tiltag og ændringer. Nedenstående liste omfatter en række af de vigtigste høringssvar og kommentarer.


Høringssvar af 7.11.2012

Høringssvar vedr. Udkast til lov om ændring af lov om frikommuner


Høringssvar af 8.12.2011


Høringssvar vedr. Kunststøtteudvalgets rapport om det statslige kunststøttesystem udgivet af Kulturministeriet d. 9. september 2011


Høringssvar af 5.9.2011

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen) af 5.9.2011


Høringssvar af 10.4.2011

Høringssvar vedrørende ”Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (Demokratisk medborgerskab, styrkelse af folkeoplysningens lokale forankring, mindre bureaukrati m.v.)” af 10.4.2011